April 14th, 2005

(no subject)

blin, sama sebe ne verju, zahotelosj orehovogo masla, on zhe peanut butter... ;)

sovsem za-amerikanizirovalasj, eto zh gurmanstvo pohleshe McDonalts'a! ;)